PROGRAM USUWANIA AZBESTU

Jesteśmy kompetentnym partnerem w realizacji zadania polegającego na przeprowadzeniu inwentaryzacji azbestu na terenie jednostki samorządowej oraz przygotowaniu programu usuwania azbestu.

Zakres prac obejmuje w szczególności:
• przygotowanie dokumentacji konkursowej związanej z uczestnictwem jednostki samorządowej w konkursie ofert ogłoszonym przez Ministerstwo Rozwoju
• przeprowadzenie inwentaryzacji azbestu
• wprowadzenie uzyskanych z inwentaryzacji danych do bazy azbestowej
• przygotowanie programu usuwania azbestu
• sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko programu usuwania azbestu
• przygotowanie pism do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego  w celu otrzymania decyzji  niezbędnych do przyjęcia opracowanego programu uchwałą
• przygotowanie sprawozdania końcowego skierowanego do Ministerstwa Rozwoju, które stanowi rozliczenie uzyskanego dofinansowania

 

Jednostka samorządu terytorialnego posiadająca program usuwania azbestu może pozyskać dofinansowanie na demontaż wyrobów zawierających azbest, transport i utylizacje powstałych odpadów, które należą do osób fizycznych lub prawnych. Środki pochodzą z budżetów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  Nabór wniosków prowadzony jest każdego roku.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług w zakresie przygotowania jednostki samorządu terytorialnego do ubiegania się o wsparcie oraz sporządzenia dokumentacji aplikacyjnej w odpowiedzi na ogłoszony konkurs.

 

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji

4 + 9 =