OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Kiedy potrzebna jest ocena oddziaływania inwestycji na środowisko? Przede wszystkim wtedy gdy planujemy rozbudowę naszej firmy.

Dotyczy to przedsięwzięć, które wymagają wydania decyzji o:

 • warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 • pozwoleniu na budowę, rozbiórkę obiektu budowlanego lub na zmianę sposobu użytkowania obiektu lub jego części
 • ustalających warunki robót mogących zmienić stosunki wodne (melioracje, ochrona przeciwpowodziowa itd.)
 • dotyczących scalania lub wymiany gruntów i o zmianie lasu na użytek rolny, według ustaw szczególnych
 • ustalaniu lokalizacji (także przy udzielaniu wskazań lokalizacyjnych) autostrad oraz dróg ekspresowych, jeżeli przepisy o autostradach płatnych mają zastosowanie
 • koncesji związanych z Prawem geologicznym i górniczym
 • pozwoleń wodnoprawnych (urządzenia wodne, pobór wód, rolnicze wykorzystanie ścieków)

W ramach procedury związanej z procesem oceny oddziaływania na środowisko oferujemy:

 • wykonanie raportów oddziaływania na środowisko
 • wykonanie kart informacyjnych przedsięwzięć
 • doradztwo i nadzór w trakcie trwania procesu administracyjnego
 • opracowanie wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Współpracujemy ze specjalistami z różnych branż posiadającymi uprawnienia i doświadczenie w zakresie opracowywania specjalistycznej dokumentacji technicznej

Przygotowujemy m.in. inwentaryzację przyrodniczą. Działania w tym zakresie obejmują:

 • określenie (rodzaju, gatunku, wielkości roślin) inwentaryzowanych drzew i krzewów
 • pomiaru cech roślin (dostosowania do warunków klimatycznych charakterystycznych dla danej grupy krzewów)
 • zestawienie wyników inwentaryzacji w formie tabelarycznej
 • sporządzenie mapy z naniesionymi wynikami inwentaryzacji

Oferujemy również:

 • opracowanie dokumentacji potrzebnej do uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów oraz projektów nasadzeń zastępczych

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji

11 + 8 =