+48 731 88 77 66 biuro@euroeko.eu

Ministerstwo Rozwoju ogłosiło konkurs na realizację zadań wynikających z „Programu Oczyszczania

Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. Podobnie jak w latach ubiegłych jednostki samorządów terytorialnych mogą uzyskać wsparcie finansowe na zadania w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest, a w tym szczególnie na:

 • opracowanie programów usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest dotyczącą osób fizycznych i prawnych oraz z przygotowaniem warstwy obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego; warstwa obrysów umożliwia eksport wyników inwentaryzacji do Bazy Azbestowej do warstw w formacie *.shp i *.pdf; wyniki inwentaryzacji zasilą Bazę Azbestową;
 • wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest dotyczącej osób fizycznych i prawnych, z przygotowaniem warstwy obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego; warstwa obrysów umożliwia eksport wyników inwentaryzacji do Bazy Azbestowej do warstw w formacie *.shp i *.pdf; wyniki inwentaryzacji zasilą Bazę Azbestową;
 • aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest dotyczącej osób fizycznych i prawnych, z przygotowaniem warstwy obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego; warstwa obrysów umożliwia eksport wyników inwentaryzacji do Bazy Azbestowej do warstw w formacie *.shp i *.pdf; wyniki inwentaryzacji zasilą Bazę Azbestową.

W ramach konkursu przewidziane jest dofinansowanie w formie dotacji do 80% kosztów kwalifikowanych. Wnioski przyjmowane są do 1 kwietnia 2016 roku.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług w zakresie przygotowania jednostki samorządu terytorialnego do ubiegania się o wsparcie oraz sporządzenia dokumentacji aplikacyjnej w odpowiedzi na ogłoszony konkurs. Oferujemy:

 • przygotowanie dokumentacji konkursowej związanej z uczestnictwem jednostki samorządowej w konkursie ofert ogłoszonym przez Ministerstwo Rozwoju
 • przeprowadzenie inwentaryzacji azbestu
 • wprowadzenie uzyskanych z inwentaryzacji danych do bazy azbestowej
 • przygotowanie warstwy obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego; warstwa obrysów umożliwia eksport wyników inwentaryzacji do Bazy Azbestowej do warstw w formacie *.shp i *.pdf
 • przygotowanie programu usuwania azbestu lub jego aktualizację
 • sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko programu usuwania azbestu
 • przygotowanie pism do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w celu otrzymania decyzji  niezbędnych do przyjęcia opracowanego programu uchwałą
 • przygotowanie sprawozdania końcowego skierowanego do Ministerstwa Rozwoju, które stanowi rozliczenie uzyskanego dofinansowania.