+48 731 88 77 66 biuro@euroeko.eu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuje, że ogłosił regulaminy programów dotacyjnych na 2016 rok. Jednym z nich jest Program dotacyjny Ochrona powierzchni ziemi – Usuwanie azbestu. Jego celem jest unieszkodliwienie odpadów i wyrobów zawierających azbest występujących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Beneficjentami konkursu mogą być jednostki samorządu terytorialnego, które przeprowadziły inwentaryzację wyrobów zawierających azbest na swoim terenie oraz posiadające opracowany i przyjęty uchwałą rady jednostki samorządu terytorialnego program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Wspierane będą projekty polegające na:

 • demontażu i zabezpieczeniu pokrycia dachowego lub innych wyrobów zawierających azbest,
 • transporcie odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia,
 • unieszkodliwieniu poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku.

Dotacje będą udzielane jednostkom samorządu terytorialnego na usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów, których właścicielami są:

 • jednostki samorządu terytorialnego i Skarb Państwa, osoby fizyczne, rolnicy, kościoły i związki wyznaniowe, stowarzyszenia, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, rodzinne ogrody działkowe, będące we władaniu Polskiego Związku Działkowców, jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi,
 • spółki prawa cywilnego i handlowego.

W ramach programu przewidziane jest dofinansowanie w formie dotacji do 85% kosztów kwalifikowanych.

Zapraszamy jednostki samorządowe do współpracy. Jako doświadczony i kompetentny partner oferujemy usługi obejmujące:

 • wsparcie merytoryczne na etapie naboru wniosków mieszkańców na udzielenie pomocy finansowej na usuwanie wyrobów zawierających azbest,
 • przygotowanie wniosku o dofinansowanie zadania,
 • przygotowanie dokumentacji zgodnej z zapisami udzielonej promesy udzielenia dofinansowania,
 • przygotowanie wniosku o płatność oraz pełnego rozliczenia finansowego zadania,
 • wsparcie merytoryczne na każdym etapie prac,
 • przygotowanie wniosku o aneks do podpisanej umowy (w zależności od potrzeb oraz przebiegu zadania).